اخبار پایگاه : بیماری های پوستی ژنتیکی که در آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی قابل بررسی می باشد
انواع EB : دیستروفیک ، سیمپلکس ، جانکشنال
سندرم Kindler
بیماری لیپوئید پروتئینوزیس 
انواع ایکتیوز  (ایکتیوز لاملار ، ایکتیوز ولگاریس)
اکتودرمال دیسپلازی انواع مغلوب و غالب
بیماری XP
شوگرن لارسن 
در صورتی که در خانواده حتی اقوام دور خود سابقه ای از بیماری ژنتیکی پوستی دارید قبل از ازدواج یا قبل از اقدام به بارداری توصیه به انجام آزمایش ژنتیک فرد مبتلا و سپس تعیین ناقلی افراد فامیل می شود.