مطالب مفید : تعیین جنسیت قبل از بارداری
جهت انتخاب و تعیین جنسیت روش های غیر علمی مبتنی بر تغذیه و موارد دیگر توصیه می شود که همیشه صد در صد قابل اطمینان نمی باشد.
مطمئن ترین روش برای تعیین جنسیت قبل از بارداری استفاده از روش های کمک باروری نظیر IVF می باشد که با بررسی جنین از نظر جنسیت ، جنین مورد نظر از نظر جنسیت پسر یا دختر به رحم انتقال داده می شود و در صورت باروری موفق ، جنسیت موافق با نظر خانواده می باشد.
در برخی بیماری های ژنتیکی که از مادر به پسر انتقال می یابد و وابسته به جنس می باشد مثل دوشن و هموفیلی A و B و ... می توان از روش پی جی دی جهت بیماری های ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین همزمان استفاده کرد.