اخبار پایگاه : آخرین آپدیت CDC در مورد کاهش زمان قرنطینه از ۱۰ روز به ۵ روز
با توجه به اطلاعات جدید در مورد بیماری کووید-۱۹ و واریانت اومیکرون ، مدت زمان قرنطینه بیماران از ده روز به پنج روز کاهش یافته به شرط آنکه در روز پنجم بدون علامت بوده و پنج روز بعد در حضور دیگران از ماسک باید استفاده کنند (به منظور به حداقل رساندن احتمال آلودگی دیگران).
این تغییرات بدین دلیل داده شده است که مشخص شده است که اکثریت انتقال بیماری در ابتدای بیماری صورت می گیرد (عموماً یک الی دو روز قبل از شروع علایم و دو الی سه روز بعد از شروع علایم).
بنابراین، افرادی که تست مثبت هستند، در صورتی که بدون علامت باشند ، فقط پنج روز ایزوله می شوند و سپس از قرنطینه خارج شده و فقط تا پنج روز بعد در حضور دیگران باید ماسک بزنند.