بیماری دوشن - بکر (DMD)

  • چه کسانی در معرض خطر تولد فرزند مبتلا به این بیماری هستند؟

با توجه به نحوه توارث این بیماری که وابسته به جنس مغلوب است، تمامی خواهران و خانواده مادری بیمار نظیر خاله و دخترخاله های فرد مبتلا جهت تعیین ناقلی باید حتما مراجعه نمایند.

  • کدامیک از اعضای خانواده جهت بررسی ژنتیکی نیاز است خون بدهند؟

فرد مبتلا، برادر سالم و پدر و مادر فرد مبتلا

  • در مواردی که فردی درخواست تعیین ناقلی دارد، نمونه خون از چه افرادی مورد نیاز است؟

خون فرد درخواست دهنده، خون فرد مبتلا و پدر و مادر و برادر سالم او

  • در مواردی که فرد مبتلا فوت کرده باشد، نمونه خون کدامیک از اعضای خانواده جهت بررسی ژنتیکی مورد نیاز است؟

خون پدر و مادر، پدر بزرگ مادری، مادربزرگ مادری، برادر و دایی سالم فرد مبتلای فوت شده.

  • در صورتی که جواب آزمایش ژنتیک از فرد مبتلا در آزمایشگاه همکار دارند، آیا جواب آزمایش کمک کننده است؟

در این موارد ارائه جواب آزمایش ژنتیک قبلی می تواند در سرعت دهی جواب این آزمایشگاه بسیار موثر باشد، خصوصا در مواردی که خانم باردار جهت تعیین ناقلی به این آزمایشگاه مراجعه داشته است.

  • در مواردی که بیماری به صورت تک موردی در خانواه دیده می شود، خون از چه اعضایی از خانواده مورد نیاز است؟

فرد مبتلا و پدر، مادر، برادر سالم، مادربزرگ مادری، پدربزرگ مادری و دایی سالم فرد مبتلا

  • در صورت ازدواج فرد مبتلا به این بیماری، آیا دختران این بیمار باید جهت آزمایشات پیش از تولد مراجعه نمایند؟

تمامی دختران فرد مبتلا، ناقل اجباری بیماری می باشند و تمامی پسران ایشان سالم هستند.