بیمه ها

قابل توجه دارندگان دفترچه بیمه تامین اجتماعی :

در صورتیکه زوجین قبل از عقد مراجعه کنند شامل حق بیمه نمی باشند .

برای زوجینی که بعد از عقد مراجعه می کنند باید اسم زوجین در شناسنامه های هم وارد شده باشد. برگه بیمه از خانم و آقا گرفته می شود (خانم بیمه شده اصلی باشد یا از طرف همسرشان بیمه شده باشند و آقا بیمه شده اصلی باشند) .

پس از رویت مدارک توسط کارشناسان آزمایشگاه، خانواده به بیمه راهنمایی می شوند تا برگه بیمه ای که درخواست پزشک در آن نوشته شده توسط اداره بیمه تایید شود. مشاوره ژنتیک، خونگیری و شروع آزمایشات پس از تایید درخواست پزشک که در دفترچه ثبت شده، انجام می شود.  

قابل توجه دارندگان دفترچه بیمه خدمات درمانی (سلامت همگانی، روستایی، کارکنان دولت و سایر اقشار )

دفترچه بیمه های روستایی بدون مهر پزشک خانواده قابل پذیرش نمی باشند.

دفترچه بیمه های خدمات درمانی احتیاج به تاییدیه اداره بیمه ندارند.

دفترچه بیمه هر شخص باید حداقل تا سه ماه بعد اعتبار داشته باشد.

قابل توجه دارندگان دفترچه بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح :

پس از رویت مدارک توسط کارشناسان آزمایشگاه، خانواده به بیمه راهنمایی می شوند تا برگه بیمه ای که درخواست پزشک در آن نوشته شده توسط اداره بیمه تایید شود. مشاوره ژنتیک، خونگیری و شروع آزمایشات پس از تایید درخواست پزشک که در دفترچه ثبت شده انجام می شود.  

دفترچه بیمه هر شخص باید حداقل تا سه ماه بعد اعتبار داشته باشد.

قابل توجه دارندگان بیمه های تکمیلی :

بیمه آرمان - بیمه معلم - بیمه دانا - بیمه تجارت نو - بیمه ما - بیمه ملت - بیمه البرز - دانشگاه آزاد - بیمه سینا  بیمه آسیا - بیمه سرمد - بیمه کوثر
 شرکت بیمه سامان بیمه درمانت (شرکت خدمات رسان پیشگام الوند اتحاد)