تکمیل فرم پذیرش آنلاین
جهت کاهش زمان مراجعه و حضور شما در آزمایشگاه و به منظور رعایت بیشتر پروتکل های بهداشتی شما می توانید فرم پذیرش آزمایش کرونا را از اینجا دانلود کرده و پس از تکمیل آن به آدرس  covidyahoo.com    ایمیل کنید.